FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Beneficjent: Prywatny Specjalistyczny Gabinet Chirurgiczny

W ramach inwestycji utworzone zostanie Centrum Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego, w ramach którego świadczone będą usługi związane z szerokim zakresem diagnostyki w kierunku chorób przewodu pokarmowego – w szczególności raka jelita grubego. 

W okresie czerwiec-wrzesień 2022 r. zakupiony zostanie sprzęt, który pozwoli na otworzenie w/w Centrum i wprowadzenie na rynek trzech województw usług obecnie nie oferowanych lub oferowanych w ograniczonym zakresie. Inwestycja dotyczy wprowadzeniu nowych usług medycznych, oraz unowocześnieniu istniejących. 

Jedno przedsiębiorstwo otrzyma w ramach projektu wsparcie dotacyjne na wprowadzenie produktów nowych dla firmy i nowych dla rynku co wykazano we wskaźnikach: 

  • L. przed. otrzymujących wsparcie (CI 1) – 1 
  • L. przed. otrzymujących dotacje (CI 2) -1 
  • L. przed. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) – 1 
  • L. przed. Objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) -1 

Nastąpi zwiększenie liczby miejsc pracy o 3,5 (1M/2,5K) etatu .W projekcie przewidziano wykorzystanie środków prywatnych jako uzupełnienie wsparcia publicznego w kwocie: 357 578,40zł. 

Zakupiony zostanie sprzęt najwyższej światowej klasy: aparat do USG z innowacyjnymi głowicami, zestaw do endoskopii, videokolonoskop i video gastroskop współpracujący z zestawem, aparat do badania poziomu wodoru w wydychanym powietrzu oraz aparat do manometrii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 

Oferta będzie skierowana do osób dorosłych. 

Projekt jest zgodny z celami 2.5 RPO WŚ, gdyż wspiera inwestycję w innowacyjne usługi świadczone przez MSP z woj. świętokrzyskiego. Wpisuje się w innowacyjne specjalizację woj. świętokrzyskiego (turystyka zdrowotna i prozdrowotna). 

Projekt jest zgodny z celem osi II RPO WŚ „Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP” gdyż dotyczy wdrożenia u Wnioskodawcy innowacji produktowych i procesowych na poziomie co najmniej województwa.