rak na wspak

opis programu

BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA W PROGRAMIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu Badań Przesiewowych jest finansowane ze środków EFS Unii Europejskiej. Kolonoskopia jest bezpłatna.
Celem badania jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów – gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju – są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne. Usunięcie polipów jest bezbolesne. Osoby z rozpoznanymi większymi zmianami będą kierowane do ich usunięcia w warunkach szpitalnych. Dalszy nadzór odbywa się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badanie wykonuje się za pomocą kolonoskopu (giętkiego przyrządu) wprowadzonego przez odbyt do oczyszczonego jelita grubego. Wprowadzanie endoskopu jest bezbolesne dla większości osób, może jednak powodować wzdęcie, uczucie parcia i ucisku w brzuchu. Badanie trwa zwykle ok. 30 minut. Dobre przygotowanie, czyli oczyszczenie jelita do badania ma wpływ na jakość, czas i bezpieczeństwo badania. Po ustaleniu terminu kolonoskopii będzie udzielona dokładna instrukcja przygotowania do badania.
Poważne zdarzenia niepożądane są rzadkie: krwawienie (1/1000 badań), perforacja (1/10 000 badań).
Badanie może być wykonane w ośrodku realizującym Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

Kryteria udziału w programie:

 •  Brak objawów raka jelita grubego (wszystkie odpowiedzi w sekcji 1. na pierwszej stronie ankiety powinny być zaznaczone na NIE)
 •  Wiek 50 – lat, a także w określonych przypadkach:
  • od 40 r.ż., gdy w rodzinie krewny I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował/choruje na raka jelita grubego
  • od 2 r.ż., gdy w rodzinie występuje zespół Lyncha (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej)
  • od 20 r.ż., gdy w rodzinie występuje zespół polipowatości FAP (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej).

Kryteria wykluczenia z programu:

Kolonoskopia wykonana w ciągu ostatnich 10 lat.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02- Warszawa, ul. Wawelska B. „Administrator”.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

adres korespondencyjny: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa nr telefonu: 22 546-28-89
adres poczty elektronicznej: iod@coi.pl

Źródło pochodzenia danych osobowych:

Pozyskane Państwa dane osobowe są przekazywane do Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przez podmioty biorące udział w Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w celu realizacji Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego PBP, w szczególności:

 1. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO*
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i lit. e) RODO*

Podstawowych celem i zadaniem PBP jest wykonywanie badań profilaktycznych raka jelita grubego, zgodnie ze światowymi wytycznymi medycznymi, dla zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów na ten nowotwór w populacji polskiej.

Rodzajami danych osobowych przetwarzanych w PBP są:

Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) i kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz dane medyczne uzyskane z wypełnionych ankiet i wyniki wykonanych badań (w tym kolonoskopii i histopatologii), a także dane pozyskane w trakcie obserwacji i nadzoru.

Czas przechowywania danych osobowych:

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane nie może być dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, czyli do prowadzenia PBP, którego jednym z zadań jest długotrwała, wieloletnia obserwacja zbadanych osób i analiza efektów epidemiologicznych (nie krócej niż 20 lat).

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia, obejmują:
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych w PBP”.

Roporądenie Parlamentu Europejskiego i Rad UE dnia kwietnia r w sprawie ochron osób ficnch w wiąku przetwaraniem danch osobowch i w sprawie swobodnego prepłwu takich danch ora uchlenia drektw WE ogólne roporądenie o ochronie danch

WYMAGANE DOKUMENTY

Lub poniższe, każdy osobno do pobrania i wydruku

Icon

1. Informacje ogólne 258.29 KB 26 downloads

...
Icon

3. Ankieta przed kolonoskopią 326.90 KB 32 downloads

...
Icon

4. Formularz zgłoszeniowy 688.55 KB 25 downloads

...
Icon

5. Formularz zgody na badanie 382.78 KB 13 downloads

...
Icon

7. Deklaracja udziału 318.97 KB 9 downloads

...
Icon

8. Oświadczenie uczestnika projektu 354.37 KB 12 downloads

...
Icon

10. Ankieta - ocena po kolonoskopii 226.19 KB 11 downloads

...

Wykrywanie raka jelita grubego – system oportunistyczny

Program badań przesiewowych
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
w systemie oportunistycznym

Opis programu

Warunkiem wykonania badania kolonoskopowego w systemie oportunistycznym jest:

1.Wypełnienie ankiety przed badaniem, podpisanie jej,oraz uzyskanie podpisu przez lekarza prowadzącego, najczęściej jest to lekarz rodzinny.(ankieta w załączniku)

2.Zgłoszenie się do rejestracji przychodni "ARS-MED GASTRO " w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Słowackiego 23 codziennie od 15-18, w czwartek od 8-12 celem ustalenia terminu badania i pobrania preparatu do przygotowania.

3.Wypełnienie i podpisanie:

-formularza zgody na badania

-ankiety medycznej

4.Przygotowanie się do badania zgodnie z " instrukcją przygotowania "

5.Na badanie zalecamy zgłosić się z osobą towarzyszącą.

Ponieważ pacjentom wydajemy za darmo preparat citra-fleet dlatego instrukcja przygotowania tego preparatu.

Icon

Ankieta przed badaniem 610.47 KB 38 downloads

...
Icon

Formularz zgody 36.88 KB 16 downloads

...
Icon

Ankieta przed badaniem 610.47 KB 20 downloads

...

  Wykrywanie raka jelita grubego

  Program badań przesiewowych
  dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
  w systemie zapraszanym

  Cele programu

  -  zwiększenie odsetka raków oacute;w wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),

  -  zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich prze?y?),

  -  obniżenie umieralności na raka jelita grubego,

  -  obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzi?ki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

  Opis programu

  Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Niniejszy opis dotyczy realizacji Programu w systemie zapraszanym. W systemie zapraszanym do bada? kwalifikowane s? jedynie osoby, które otrzymaj? imienne zaproszenie na badanie kolonoskopowe.

  Populacja badana

  Populacja badana:

  Kryteria włączenia:

  -  osoby w wieku 55-64 lata, które otrzymały listowne zaproszenie wysłane z ośrodka koordynacyjnego do udziału w Programie, niezależnie od obecności objawów klinicznych.

  Kryteria wyłączenia:

  -  osoby, które nie otrzymały imiennego zaproszenia do udziału w Programie.

  Sposób rekrutacji:

  Kandydaci do badań identyfikowani są za pomocą Rejestrów Populacyjnych na podstawie numerów PESEL.

  Osoby z docelowej grupy wiekowej zamieszkujące na obszarze geograficznym objętym Programem otrzymują imienne zaproszenie do udziału w Programie. W każdym roku zaproszenie wysyłane jest do 10% osób z docelowej grupy wiekowej w danym obszarze geograficznym. Każdemu z ośrodków realizujących Program w systemie zapraszanym przypisana zostanie populacja docelowa określonego obszaru geograficznego.

  Imienne zaproszenia do udziału w Programie będą wysyłane centralnie przez Koordynatora Programu. Zaproszenia błąd zawiera określoną datę i godzinę badania, dane kontaktowe konkretnego ośrodka przesiewowego oraz formularz zgody na badanie z przedpłaconą kopertą zwrotną.

  Zaproszenia będą wysyłane na 6-7 tygodni przed proponowanym terminem badania. Terminarz badań zostanie określony w porozumieniu między Koordynatorem a danym ośrodkiem przesiewowym z minimum 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Proponowany termin badania kolonoskopowego będzie musiał być potwierdzony przez zainteresowaną osobę telefonicznie, osobiście lub listownie oraz przez przekazanie formularza zgody.

  Do wszystkich osób, które nie odpowiedzą na zaproszenie (pozytywnie lub negatywnie) na 3 tygodnie przed proponowanym terminem badania wysłany zostanie list przypominający. Listy przypominające będą wysłane przez konkretne ośrodki przesiewowe, do których dana osoba została zaproszona. Obsługa zaproszeń będzie się odbywać za pomocą komputerowego Systemu Informatycznego Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP), który dostarczy Koordynator (każdy ośrodek zobowiązany jest do udziału w szkoleniu z zakresu obsługi komputerowego SI-PBP). Przed ostatecznym ustaleniem terminu badania ośrodki przesiewowe zweryfikują czy kandydat nie ma przeciwwskazań do wykonania kolonoskopii oraz przekaże preparat do oczyszczenia jelita wraz z instrukcją przygotowania. Ostateczne terminy badań zostaną ustalone w porozumieniu pomiędzy kandydatami na badania a sekretariatem danego ośrodka.

  Biuro ośrodka stanowi centralny punkt kontaktowy dla kandydatów i centralne ogniwo Programu. Biuro kierowane przez osobę wskazaną w konkursie oraz zatrudniające co najmniej 1 odpowiednio przeszkoloną sekretarkę przynajmniej na 1 etatu, posiada osobną linię telefoniczną i dostęp do komputera z internetem. Biuro obsługuje zgłoszenia kandydatów przesyłane pocztą, faksem lub osobiście, ustala terminy badań, wydaje instrukcje oraz środki do przygotowania jelita grubego do badania, prowadzi dokumentację, porządkuje ją, wprowadza odpowiednie dane do bazy komputerowej. Sprawna obsługa systemu zapraszanego wymaga dobrej współpracy z Koordynatorem Programu.

  Każda osoba z populacji docelowej, do której choć raz wysłano zaproszenie uzyskuje status osoby zaproszonej, co oznacza, że jeśli wyrazi chęć poddania się badaniu w innym terminie niż wskazany na zaproszeniu (nawet po kilku latach, jeśli będzie spełniać kryteria włączenia) będzie mogła je wykonać po ustaleniu nowego terminu.

  Organizacja badań

  Organizacja badań:

  Lekarze rodzinni i lekarze opieki podstawowej zapraszani są na spotkania informacyjne o Programie - otrzymują druki Ankiet będących formalnymi skierowaniami na badania przesiewowe.

      Badanie kolonoskopowe (do wyboru)
      a) Przygotowanie do kolonoskopii preparatem CitraFleet - instrukcja przygotowania pacjenta 
      b) Przygotowanie do kolonoskopii preparatem Eziclen - instrukcja przygotowania pacjenta 
      c) Przygotowanie do kolonoskopii preparatem Fortrans - instrukcja przygotowania pacjenta 
      d) Przygotowanie do kolonoskopii preparatem Movipred - instrukcja przygotowania pacjenta 

  Sekretariat Programu ,mieszczący się w budynku NZOZ ARS-MED przy ul.Słowackiego 23, przyjmuje Ankiety przesyłane począ, faksem, rejestracją drogą internetową na stronie www.gastrologia.ostrowiec.pl lub osobiście przez pacjentów, ustala terminy badań, wydaje instrukcje dotyczące przygotowania jelita grubego do badania, prowadzi dokumentację, porządkuje ją, wprowadza dane demograficzne do bazy komputerowej. Sekretariat Programu jest centralnym ogniwem Programu.

  Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i nie budzą wątpliwości mają wykonywane badanie kolonoskopowe.

  Osoby, których Ankiety wskazuą?, że dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu przesiewowym zapraszane są na wizytę u konsultanta gastroenterologa.

  Jeśli dana osoba kwalifikuje się? do udziału w Programie - jest kierowana na kolonoskopię przesiewową.

  Jeśli nie kwalifikuje się to w zależności od przyczyn wykonywane są różne działania:

  - gdy występują objawy sugerujące raka dana osoba kierowana jest na badanie kolonoskopowe diagnostyczne w ramach normalnej opieki - czyli na kolonoskopię finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  - gdy podejrzewa się inne problemy gastroenterologiczne podejmowane są odpowiednie działania diagnostyczne i ewentualne lecznicze w ramach działań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( inne badania- USG, gastroskopia itp.).

  Badania kolonoskopowe przesiewowe wykonywane są w godzinach popołudniowych w środy, piątki i soboty .

  Po zabiegach osoby poddane badaniom od razu otrzymują wynik badania.

  - Jeśli stwierdzi się polipy do 10 mm średnicy, są one od razu usuwane,

  - Jeśli polipy są większe lub ich liczba jest duża to zgodnie z założeniami Programu osoby z badań przesiewowych stają się pacjentami i leczone w ramach systemu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Osoby, u których wykryto raka poddaje się standardowej operacji albo w ośrodku wykonującym badania lub w innym zgodnie z preferencjami pacjenta.

  Wszystkie wycinki i usunięte polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu we współpracujących Pracowniach Histopatologicznych.

  Opisy histopatologiczne trafiają do bazy danych Programu. Wydawane są pacjentom wraz z dalszymi zaleceniami dotyczącymi dalszego leczenia lub nadzoru w przyszłości.

  Zadania lekarza kierującego na badania kolonoskopowe:

  - Identyfikacja kandydatów do skriningu,

  - Informowanie kandydatów o sposobie i metodach badań,

  - Wypełnienie i podpisanie Ankiety oraz przesłanie jej lub pokierowanie pacjenta tak, aby sam dostarczył podpisaną Ankietę do ośrodka prowadzącego Program.

  Wymagane dokumenty

  Kolonoskopia

  Kolonoskopia

  Informacje o badaniu

  Czym jest kolonoskopia?

  Kolonoskopia pozwala zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu giętkiego instrumentu w kształcie rury o grubości palca wskazującego (kolonoskopu). Kolonoskop wolno przesuwany jest do przodu przez odbytnicę, a następnie wzdłuż całego jelita grubego. W określonych przypadkach kolonoskop może być wprowadzony do końcowego odcinka jelita cienkiego.

   

  Jak przygotować się do badania?

   

  Przygotowanie do kolonoskopii nie wymaga stosowania szczególnej diety. W przeddzień badania można zjeść lekkie śniadanie i obiad składający się z klarownej zupy. Następnie należy wypić dużą objętość płynu zawierającego specjalne środki przeczyszczające. W ten sposób jelito grube zostanie prawidłowo oczyszczone, co umożliwi wykonanie pełnego i wiarygodnego badania.

  Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Niektóre z nich mogą wpłynąć na sposób przygotowania i przebieg badania. Dotyczy to w szczególności: aspiryny i jej pochodnych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków wpływających na krzepliwość krwi, insuliny oraz preparatów żelaza.

   

  Jak przebiega kolonoskopia?

   

  Kolonoskopia jest badaniem z reguły dobrze tolerowanym przez pacjentów i rzadko powoduje silne dolegliwości bólowe. Badaniu może towarzyszyć uczucie rozpierania, wzdęcia oraz skurczów w jamie brzusznej. Lekarz może zlecić podanie środków przeciwbólowych i uspokających, co pomoże pacjentowi rozluźnić się i lepiej znieść jakikolwiek dyskomfort.

  W trakcie badania pacjent leży na boku lub plecach, podczas gdy lekarz powoli wprowadza kolonoskop do jelita grubego. Wyprowadzając aparat z jelita oceni on jego wygląd i stwierdzi ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. Badanie z reguły trwa od 15 do 60 minut. W niektórych przypadkach nie udaje się wprowadzić kolonoskopu do samego końca jelita grubego (tam, gdzie łączy się ono z jelitem cienkim). W takiej sytuacji lekarz może zlecić inne badania dodatkowe lub uznać, że wykonana niepełna kolonoskopia jest wystarczająca.

   

  Co się stanie, gdy wynik kolonoskopii jest nieprawidłowy?

   

  W przypadku stwierdzenia zmian w obrębie jelita grubego, które wymagają dalszej oceny, lekarz w trakcie kolonoskopii może poprzez aparat wprowadzić niewielkie kleszczyki i pobrać próbki tkanki (wycinki) celem dalszej analizy.

   

  Pobranie wycinków wykonuje się w celu zdiagnozowania różnych chorób jelita grubego, a nie tylko choroby nowotworowej!

   

  Jeżeli badanie wykonywane jest w celu wykrycia źródła krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, lekarz może opanować krwawienie za pomocą narzędzi wprowadzonych przez kolonoskop. Odbywa się to poprzez wstrzyknięcie specjalnych substancji lub zastosowanie koagulacji (leczenia wysoką temperaturą). Kolonoskopia może również ujawnić obecność polipów jelita grubego, które w większości przypadków mogą zostać usunięte w trakcie badania. Wszystkie wymienione powyżej zabiegi są z reguły bezbolesne.

   

  Czym są polipy jelita grubego i dlaczego należy je usuwać?

   

  Polipy są nieprawidłowym, zazwyczaj niezłośliwym rozrostem ściany jelita grubego. Mogą osiągać rozmiary od kilku milimetrów do nawet kilku centymetrów. Lekarz wykonujący badanie nie jest w stanie ocenić złośliwości polipów jedynie na podstawie ich wyglądu zewnętrznego. Dlatego zawsze należy znaleziony polip usunąć i oddać do dalszego badania histopatologicznego. Rak jelita grubego w większości przypadków rozwija się z polipa – dlatego usuwanie polipów jelita grubego jest ważnym elementem zapobiegania rozwoju tej choroby.

  W zależności od wielkości polipów istnieją różne techniki ich usuwania. Małe polipy mogą zostać poddane koagulacji lub usunięte standardowymi kleszczykami do pobierania wycinków. W przypadku dużych polipów przez kolonoskop wprowadza się specjalną metalową pętlę, którą usuwa się polip przy użyciu prądu elektrycznego. Usuwanie polipów (polipektomia) jest z reguły bezbolesne.

   

  Co dzieje się po kolonoskopii?

   

  Zaraz po przeprowadzonym badaniu lekarz zapoznaje pacjenta z jego wynikiem. Niekiedy jednak trzeba poczekać klika dni na wynik badania histopatologicznego pobranych wycinków lub usuniętych polipów. Jeśli w trakcie badania pacjent otrzymał leki przeciwbólowe i uspokajające, jego reakcje i refleks mogą być osłabione. Do końca dnia, w którym zostało wykonane badanie nie powinien on prowadzić samochodu i obsługiwać maszyn w ruchu. Może również odczuwać wzdęcia i skurczowe bóle brzucha na skutek obecności w jelicie powietrza wprowadzonego w trakcie kolonoskopii. Dolegliwości te szybko ustąpią po oddaniu gazów. Po badaniu można zjeść i napić się, chyba że lekarz zaleci inaczej.

   

  Jakie mogą być powikłania kolonoskopii?

   

  Kolonoskopia i polipektomia są z reguły bezpiecznymi procedurami medycznymi. Ważne, aby były przeprowadzane przez lekarzy specjalnie szkolonych i doświadczonych w ich wykonywaniu. Jednym z możliwych powikłań jest przebicie lub rozdarcie ściany jelita grubego, które wymaga natychmiastowego leczenia operacyjnego. W przypadku pobierania wycinków lub polipektomii może dojść do krwawienia, które z reguły jest niewielkie. Najczęściej krwawienie takie ustaje samoistnie lub może być leczone przez kolonoskop – rzadko wymaga długiego leczenia szpitalnego. U niektórych osób może także dojść do reakcji alergicznej na podawane leki przeciwbólowe i uspokajające lub do zaostrzenia współistniejącej ciężkiej choroby serca czy układu oddechowego.

   

  Jakkolwiek powikłania kolonoskopii są bardzo rzadkie, ważne jest aby pacjent sam rozpoznał wczesne ich objawy. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli po badaniu odczuwa się bardzo silne bóle brzucha, występują dreszcze i gorączka lub obfite krwawienie z odbytu. Krwawienie może się pojawić nawet kilka dni po badaniu.

  dr n. med. Paweł Kaźmierczak

   

  na podstawie

  Understanding Colonoscopy – the American Society for Gastrointestinal Endoscopy

  Colonoscopy – National Digestive Diseases Information Clearinghouse

  Wymagane dokumenty

   

   

   

  USG-jamy-brzusznej

  USG jamy brzusznej

  Informacje o badaniu

  Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej

  Badanie wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach. Lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo się zmywa woda z mydłem. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora.

  Ultrasonografię jamy brzusznej należy wykonywać na czczo. Można badać chorych nie spełniających tego warunku jednak uwidocznienie narządów nadbrzusza jest trudniejsze a niekiedy niemożliwe, gdyż połknięte w czasie posiłku powietrze stanowi istotną przeszkodę dla ultradźwięków. Po posiłku następuje obkurczenie pęcherzyka żółciowego, dlatego też jego ocena może być trudna. Podobne jest działanie dymu tytoniowego, w związku z tym  obowiązuje zakaz palenia tytoniu przed badaniem.

   

  Do USG jamy brzusznej należy się odpowiednio przygotować:

  Dzień przed badaniem:

  • dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa
  • Espumisan 3 x 2 kapsułki lub Ceolat (2×2 tabl.). Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków.

  2-6 godzin przed badaniem:

  • nie przyjmować pokarmów
  • nie przyjmować płynów gazowanych i słodzonych (można pić wodę niegazowaną)
  • nie palić tytoniu
  • nie żuć gumy
  Wymagane dokumenty

  W celu szybszego zdiagnozowania potrzeby wykonania PH-metrii prosimy naszych Pacjentów o zgłaszanie się do poradni, na ul. Słowackiego 23 (w budynku przychodni ARS-MED) wraz z następującymi wydrukowanymi i wypełnionymi dokumentami:

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgody na wykonanie badania – PH-metria (pobierz plik)
  2. Dzienniczek pacjenta – należy w nim zapisywać czynności wykonywane podczas testu (pobierz plik)

  Dodatkowo ważne jest aby posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje zamieszczone są w MENU PACJENTA –> POBIERZ DOKUMENTY –> Informacja o wymaganych dokumentach ubezpieczeniowych. Lub kliknij tutaj aby pobrać.

   

   

  Ph-metria

  PH-METRIA

  Informacje o badaniu

  24-godzinna pH-metria przełyku jest jedną z najważniejszych technik badawczych w diagnostyce choroby refluksowej przełyku

  Przez nos wprowadza się pacjentowi cewnik z elektrodą służącą do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której końcówka zostaje ustalona 5 cm powyżej dolnego zwieracza przełyku. Zmiany odczynu w przełyku są rejestrowane przez  rejestrator połączony z elektrodą. Zapis ten po skończonym badaniu jest analizowany przez lekarza za pomocą odpowiedniego programu komputerowego.

  Pozwala to na obiektywną, ilościową ocenę nasilenia refluksu żołądkowo – przełykowego.

  Badanie pH – metryczne pozwala ocenić zmiany pH (stężenia jonów wodorowych) w przełyku. W 24-godzinnej pH – metrii możliwe jest prześledzenie zmian pH w przełyku podczas zwykłych codziennych czynności pacjenta. W ten sposób można zidentyfikować wiele czynników środowiska naturalnego wywołującego refluks żołądkowo -przełykowy (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku). W przyszłości może to posłużyć do eliminacji czynników wyzwalających refluks. 24-godzinna pH – metria przełyku jest najlepszym sposobem potwierdzenia lub wykluczenia choroby refluksowej przełyku i określenia jej zaawansowania. Jest także jednym z podstawowych badań w diagnostyce tej choroby. Przeprowadzenie tego badania umożliwia dobór odpowiedniego leku i ocenę skuteczności zastosowanego leczenia. Ma to istotne znaczenie, ponieważ u 30% pacjentów nie wykazujących cech zapalenia przełyku w oparciu o badanie endoskopowe występuje zarzucanie żołądkowo-przełykowe. Natomiast u 10%, u których rozpoznano zapalenie przełyku, nie ma zarzucania treści do przełyku.

   

  WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  1     Ustalenie rozpoznania, ocena zaawansowania choroby refluksowej przełyku i ocena wyników jej leczenia.

  2     Niewyjaśnione dolegliwości zamostkowe.

  3     Podejrzenie choroby refluksowej z nawracającymi infekcjami gardła lub oskrzeli (choroba refluksowa pod postacią tzw. maski  infekcji układu oddechowego).

  4     Przed planowanym leczeniem operacyjnym z powodu choroby refluksowej.

  Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza gastroenterologa.


  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

  Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Dla uniknięcia wymiotów podczas zakładania sondy zaleca się pozostanie na czczo przez 6 godzin przed badaniem. W niektórych przypadkach, w zależności od wskazań do badania, może zaistnieć potrzeba przyjęcia bądź powstrzymania się od przyjęcia niektórych leków. Z reguły zaleca się wstrzymanie od przyjmowania inhibitorów pompy protonowej przez 7 dni przed badaniem, innych leków wpływających na wydzielanie żołądkowe i leków prokinetycznych przez 2 dni oraz leków zobojętniających przez 24 godziny przed badaniem. Bardzo prosimy o poinformowanie lekarza kierującego do badania o wszystkich zażywanych lekach i zastosowanie się do jego zaleceń odnośnie zażywania leków w okresie kilku dni przed badaniem i w czasie jego trwania.

  OPIS BADANIA

  Przeprowadzenie badania: Po uprzednim znieczuleniu błony śluzowej nosa i gardła preparatem znieczulającym miejscowo w żelu i w aerozolu, przez nos wprowadza się do przełyku sondę z tworzywa sztucznego, na której końcu znajduje się elektroda pomiarowa (czynna). Sonda ma średnicę około 2 mm. Elektrodę czynną umiejscawia się w końcowym odcinku przełyku, 5 cm powyżej jego dolnego zwieracza. Stałość położenia elektrody uzyskuje się przyklejając sondę plastrem do nosa. Przewody  podłącza się następnie do rejestratora (niewielkie urządzenie o masie 300g), który przez okres badania nosi się na pasie (analogicznie do rejestracji EKG metodą Holtera). Urządzenie rejestruje pH w końcowym odcinku przełyku przez 24 godziny, dokonując pomiarów co 4 sekundy. W trakcie badania należy zachowywać się w sposób naśladujący normalną codzienną aktywność. Ze względu na ryzyko zniszczenia urządzenia(przez zamoczenie) nie ma możliwości brania prysznica lub kąpieli. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić sprzętu. Posiłki powinny być spożywane tak jak w każdym innym dniu. Leki w trakcie badania należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego/kierującego do badania Dla potrzeb oceny wyników badania należy za pomocą odpowiednich przycisków rejestratora (lub w specjalnie prowadzonym dzienniku) zaznaczyć początek i koniec spożywania posiłków, początek i koniec każdorazowego przyjęcia pozycji leżącej oraz wystąpienie zgagi lub bólu w klatce piersiowej. Po upływie 24 godzin sondę usuwa się, a dane z rejestratora przesyła się do komputera, który za pomocą specjalnego oprogramowania oblicza wyniki badania.

   

  CZAS:  Badanie trwa około 24 godzin

   

  INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

  • ostatnio przyjmowane leki, zaburzenie w oddychaniu przez nos, ciąża, sklerodermia lub rozpoznanie u pacjenta innej choroby tkanki łącznej (kologenozy), zabiegi na przełyku lub żołądku, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu
  • w czasie badania należy zapisywać czas (początek i koniec czynności) i okoliczności wystąpienia dolegliwości, z powodu których przeprowadzane jest badanie (rodzaj spożywanych posiłków, rodzaj aktywności ruchowej, towarzyszące emocje)

  Możliwe powikłania: Powodzenia badania, jak również jego zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W przypadku 24-godzinnej pH-metrii przełyku nie opisywano jednak istotnych powikłań. Może czasem wystąpić krwawienie z nosa, które zwykle samoistnie ustępuje.

   

  Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych. Sonda występują jako urządzenia jednorazowe, lub wielorazowe. Sondy wielorazowe poddawanym są przed i po każdym zabiegu tzw. dezynfekcji wysokiego poziomu, tj. zabiegowi likwidującemu formy wegetatywne bakterii, wirusy (w tym HBV, HCV, HIV) i grzyby. Do tej pory nie opisywano przypadków przeniesienia infekcji przy użyciu prawidłowo dezynfekowanej sondy pH-metrycznej

  JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

  Badanie nie wymaga żadnego specjalnego postępowania po jego zakończeniu. Proszę porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub kierującym do badania.

   

  Wymagane dokumenty
  Icon

  Formularz zgody 56.68 KB 65 downloads

  ...
  Icon

  Dzienniczek pacjenta 40.39 KB 72 downloads

  ...

    

    

    

   Gastroskopia bezstresowa

   Gastroskopia bezstresowa

   Informacje o badaniu

   Od grudnia 2010 roku w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego NZOZ „ARS-MED” wykonujemy gastrofiberoskopię metodą donosową („gastroskopia bezstresowa”). Gastroskopia przez nos jest innowacyjnym badaniem w naszym regionie. Jako pierwsi wprowadziliśmy ją na terenie województwa świętokrzyskiego. Badanie jest znacznie lepiej tolerowane przez pacjentów, nie wywołuje odruchów wymiotnych. Pacjent może rozmawiać w trakcie gastroskopii. Gastroskopię metodą donosową wykonujemy  supercienkim aparatem firmy Fujinon

   Gastroskopia metodą przez nos, jest najbardziej komfortowym i najmniej inwazyjnym sposobem badania górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest ona adresowana przede wszystkim do pacjentów, którzy mają bardzo silne odruchy wymiotne lub są współistniejące przyczyny, uniemożliwiające przeprowadzenie badania metodą tradycyjną.Zaprojektowany przez firmę Fujinon aparat o średnicy zaledwie 5,9 mm umożliwia wprowadzenie go poprzez nos.

    

   Zalety badania wykonywanego przez nos:

   • gastroskop ma jedynie 5.9 mm grubości, co stanowi niemal polowe grubości klasycznego gastroskopu.
   • podczas badania przez nos, gastroskop nie dotyka tylnej ściany gardła i nasady języka, więc nie wywołuje odruchu wymiotnego,który jest najgorzej tolerowany podczas klasycznej gastroskopii.
   • pacjent może swobodnie mówić podczas całego badania
   • może zadawać pytania lekarzowi, a także informować na bieżąco o niepokojących go objawach, co zwiększa bezpieczeństwo badania.
   • około 95% pacjentów badanych obiema metodami, preferuje badanie przez nos.

    

   Gastroskopia wykonywana tradycyjnymi metodami

    

    

   Wymagane dokumenty

   W celu szybszego zdiagnozowania potrzeby wykonania gastroskopii oraz oceny stanu zdrowia pacjenta prosimy naszych Pacjentów o zgłaszanie się do poradni, na ul. Słowackiego 23 (w budynku przychodni ARS-MED) wraz z następującymi wydrukowanymi i wypełnionymi dokumentami:

    

   Gastroskopia

   Gastroskopia

   Informacje o badaniu

   Co to jest gastroskopia?

   Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy. Gastroskopia może być zarówno badaniem diagnostycznym, jak również terapeutycznym polegającym na przykład na: usuwaniu ciał obcych, tamowaniu krwawień, usuwaniu polipów czy endoskopowym poszerzaniu powstałych zwężeń.

   Na czym polega gastroskopia, gdzie można ją wykonać i jak często?

   Podczas gastroskopii wprowadza się giętki aparat (gastroskop) przez jamę ustną. Przed wprowadzeniem endoskopu gardło znieczula się 10% roztworem lidokainy. Gastroskopia jest badaniem krótkotrwałym, trwającym około 5-10 minut i mimo, że należy do procedur inwazyjnych ingerujących w jamy ciała jest badaniem stosunkowo bezpiecznym. Powikłania zdarzają się bardzo rzadko.

   Ze względu na fakt, że gastroskopia jest zaliczana do badań inwazyjnych, ingerujących w jamy ciała, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody pacjenta po wcześniejszym rzetelnym poinformowaniu go, na czym polega badanie i o rodzaju stosowanego znieczulenia. Gastroskopia diagnostyczna należy do badań bezpiecznych i dlatego może być wykonywana zarówno w warunkach szpitalnych, jak również ambulatoryjnie. Gastroskopia terapeutyczna najczęściej jest wykonywana w warunkach szpitalnych, chociaż niektóre procedury mogą być wykonywane ambulatoryjnie z założeniem, że wykonujący personel medyczny posiada odpowiednie kwalifikacje. Niektóre procedury terapeutyczne ze względu na ich dużą trudność i wysokie wymogi dotyczące zarówno umiejętności wykonującego je zespołu lekarsko-pielęgniarskiego oraz sprzętu są wykonywane w ośrodkach akademickich lub wysoce wyspecjalizowanych ośrodkach endoskopowych.

   Podczas gastroskopii chory nie jest poddawany działaniu czynników szkodliwych, dlatego jeśli istnieją ku temu wskazania, może być wielokrotnie powtarzana w krótkich odstępach czasowych. Niekiedy stan chorego lub wykonywane procedury terapeutyczne mogą wymagać powtórzenia badania nawet w ciągu tej samej doby.

   Jaki jest cel badania? Co dzięki niemu można wykryć?

   Gastroskopia diagnostyczna pozwala na dokładną ocenę błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, podczas badania zwracamy także uwagę na treść płynną znajdującą się w jego świetle oraz ruchomość ścian przełyku, żołądka i dwunastnicy. Endoskopia umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego, cytologicznego, wykonanie posiewów oraz ocenę obecności bakterii Helicobacter pylori za pomocą bezpośredniego badania (tzw. testu urazowego). Moment pobierania materiału nie jest odczuwany przez chorego, nieznacznie wydłuża badanie i nie wpływa na jego bezpieczeństwo.

   Gastroskopia pozwala w większości przypadków na prawidłowe postawienie diagnozy w przypadku:

   • chorób zapalnych: bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych;
   • zmian spowodowanych działaniem środków chemicznych: kwasów i zasad, żółci, niektórych leków oraz czynników fizycznych – np. zmian popromiennych;
   • łagodnych i złośliwych zmian nowotworowych;
   • oceny zaawansowania wielu zmian chorobowych i ich odpowiedniej klasyfikacji np. żylaków przełyku, refluksowego zapalenia błony śluzowej przełyku czy źródła krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

   Kto powinien je wykonywać?

   Gastroskopię powinien wykonywać wykwalifikowany lekarz przy asyście pielęgniarki. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość wykonywanego badania oraz bezpieczeństwo chorego jest staż pracy lekarzy i pielęgniarek w tej dziedzinie i liczba wykonanych wcześniej zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych.

   Kiedy należy wykonać gastroskopię?

   Wskazania do gastroskopii są bardzo szerokie. Badanie to powinny mieć wykonane wszystkie osoby po 45 roku życia mające dolegliwości brzuszne oraz młodsi chorzy, gdy powstaje potrzeba weryfikacji rozpoznania, różnicowania, a szczególnie wówczas, gdy pojawiają się objawy alarmujące, takie jak: utrata masy ciała, zaburzenia połykania, gorączka, niedokrwistość, fusowate lub krwiste wymioty. Gastroskopię diagnostyczną wykonuje się najczęściej z następujących wskazań:

   • wystąpienie objawów dyspeptycznych (bólów brzucha, odbijania, wzdęcia, zgagi),
   • podejrzenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
   • podejrzenie choroby nowotworowej na podstawie występujących objawów ogólnych,
   • dysfagia – trudności w połykaniu,
   • podejrzenie lub obecność krwawienia z przewodu pokarmowego,
   • podejrzenie istnienia uszkodzeń polekowych błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych długotrwale stosujących niesteroidowe leki przeciwzapalne,
   • jako badanie przesiewowe lub kontrolne u chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu (osoby z długoletnią chorobą refluksową przełyku, z przełykiem Barretta, z niedokrwistością złośliwą w przebiegu zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, po przebytej resekcji żołądka).

   W przypadku stwierdzenia owrzodzenia błony śluzowej żołądka istnieje konieczność weryfikacji histopatologicznej i pobrania wycinków oraz kontrolna gastroskopia za 6 tygodni. Wrzód dwunastnicy nie wymaga weryfikacji histopatologicznej, gdyż nie ma podłoża nowotworowego. Zarówno we wrzodzie żołądka, jak i dwunastnicy wskazane jest wykonanie testu ureazowego na obecność Helicobacter pylori. Badanie kontrolne po eradykacji Helicobacter pylori należy przeprowadzić co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu antybiotykoterapii.

   Czy osoba przed badaniem powinna się w jakiś szczególny sposób przygotować?

   Osoba poddawana temu badaniu musi być na czczo i nie może przyjmować leków przed badaniem, gdyż rozpuszczone tabletki utrudniają dokładną ocenę błony śluzowej. W przypadku wykonywania gastroskopii w godzinach popołudniowych pacjent musi pozostawać na czczo przez co najmniej 6 godzin przed badaniem. U chorych z podejrzeniem utrudnionego pasażu zalecamy często dłuższe okresy bycia na czczo z jednoczesnym uzupełnianiem płynów i elektrolitów drogą dożylną.

   Przed wykonaniem gastroskopii należy dokładnie zebrać wywiad zwracając szczególną uwagę na leki przeciwkrzepliwe z grupy doustnych antykoagulantów oraz istnienie skaz krwotocznych o innym podłożu. Powyższe stany zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego w przypadku pobierania wielu wycinków lub wykonywania niektórych zabiegów terapeutycznych.

   Jakie są przeciwwskazania do gastroskopii?

   Gastroskopia jest badaniem mało obciążającym chorego, krótkotrwałym i bezpiecznym. Istnieją jednak przeciwwskazania do wykonania gastroskopii. Przeciwwskazaniem bezwzględnym jest: świeży zawał serca, ostra niewydolność wieńcowa, niewydolność oddechowa i krążeniowa, ciężkie zaburzenia rytmu oraz obraz kliniczny „ostrego brzucha”. Względne przeciwwskazania obejmują: brak współpracy chorego, tętniak aorty, niewyrównaną koagulopatię i wczesny okres po operacji jamy brzusznej.

   Czy gastroskopia jest jedyną metodą diagnostyczną przewodu pokarmowego?

   Istnieje wiele metod diagnostycznych górnego odcinka przewodu pokarmowego, do których należy badanie radiologiczne z papką barytową, USG jamy brzusznej, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, manometria, pH-metria, echoendoskopia oraz kapsuła jelitowa. Dwie ostatnie metody należą do metod najnowocześniejszych i mimo wysokich kosztów znajdują coraz szersze zastosowanie. Należy podkreślić, że wszystkie wymienione metody mają znaczenie uzupełniające w stosunku do diagnostycznej gastroskopii i nie mogą jej zastąpić.

    

   Czy gastroskopię można wykonywać w ciąży?

   Ciąża nie należy do przeciwwskazań do wykonania gastroskopii. W przypadku istnienia wyraźnych wskazań do wykonania tego badania można je wykonać. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji obowiązuje nas szczególna rozwaga w podjęciu decyzji, co do konieczności wykonania gastroskopii, zwłaszcza, że ciąża predysponuje do występowania różnych dolegliwości gastrycznych takich jak np.: nudności, wymioty, zgaga.

   dr n. med. Maria Wiśniewska-Jarosińska

   Wymagane dokumenty
   Icon

   Ankieta medyczna 43.42 KB 126 downloads

   ...